سروو موتور

سروو موتور ها و سروو مکانیزم ها تعریف  سروو برگرفته از کلمه یونانی Servus  به معنی خدمتکار است و شاید به این دلیل یه این نوع از موتورها و سیستم های کنترلی سروو گفته می شود که مثل یک خدمتکار تحت کنترل بوده و با دقت به فرامین پاسخ می دهد.بطور کلی سروو موتور ها…

Read More