آموزش اینورتر دلتا

آموزش اینورتر دلتا  : مقدمه  تركيب سيستمهاي الكترونيك قدرت (مانند كنترل كننده هاي ولتاژ و فرکانس ) و موتورهاي الكتريكي همراه با مكانيسم كنترل آنها را محركهاي تنظيم پذير سرعت مي نامند که عموما به اختصار VFD  (Variable Frequency Drive)یا درایوهای فرکانس متغییر مي نامند .در حقيقت اين محرك ها قابل تنظيم بوده و براي…

Read More